चालु आ.व. २०७८/७९ मा कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङ मार्फत अनुदानमा वितरण गरिने कृषि यन्त्र उपकरणका लागि उपभोक्ताहरु अन्तिम छनोटको सूचना ।