चालु आ.व. २०७८/७९मा कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङ मार्फत संचालन गर्न छनोट भएका प्रस्तावकहरुलाइ सम्झौता गर्न आउने सूचना ।