कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङ मार्फत चालु आ.व. २०७८/७९ मा संचालन हुने कृषि यन्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यक्रमको अनुदानग्राही छनोट सम्वन्धि सूचना ।